මොකද්ද මේ හැමෝම කතාකරන PCJT Software Engnineer පාඨමාලාව..?..


මොකද්ද මේ හැමෝම කතාකරන PCJT Software Engnineer පාඨමාලාව..?..

PCJT පාඨමාලාව අවුරුදු 3 නක උපාධිය දක්වා තරුණ පරපුර යොමු කරන අධි තාක්ෂණික පාඨමාලාවක්. නමුත් PCJT පාඨමාලාවේ පුදුමාකාර විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඒ තමයි පළමු මාස 6 ගතවෙන විටම තමාටම කියල තනියෙන් මෘදුකාංග නිර්මාණය කරන්න හැකියාව ලබා දීම. මේ නිසා මෙම පාඨමාලාවට සහබාගි වෙන සිසුන් මාස 6 කට පස්සේ විශාල අදායම් ලබන්න පටන් ගන්නවා. ඒ මෘදුකාංග හදල විකුණලා හෝ එහෙම නැත්නම් ඉතා ඉහල වැටුප් ලබන අර්ධ කාලින රැකියා කරලා.
ඒක නිසා PCJT පාඨමාලාව හදාරන ගොඩක් සිසුන් ඊට අවශ්‍ය මුදල් තමන් ම හොයාගන්නවා විතරක් නෙමෙයි පාඨමාලාව ඉවර කරන්නත් කලින් ඉතාම ධනවත් වෙන්නත් පටන් අරන්.

Saturday, May 7, 2011

PCJT Software Engineer පළමු වසර විෂය මාලාව

PCJT Software Engineer BSc(Java Technology) Degree Program - Course Contents of the First Year


PCJT - BS Course Contents
PCJT is a two semester program which course contents to be completed within one year. Complete theoretical knowledge of the Java Programming language is covered in a one semester and practical and professional aspect is completely covered in the other semester. Course contents of two semesters are independent from each other. Therefore candidates can select either of course contents belongs to either of semesters for them to complete as their first semester.
 1. Semester one is to train students for CCJP (Chamber Certified Java Programmer) and OCJP (Oracle Certified Java Programmer) international Examinations offered by the Chamber of chartered Java Professionals International USA/Greece and Oracle Corporation USA. Course contents of the CCJP Examination is exactly equal to the OCJP Examination conducted by the Oracle Corporation. Candidates are allowed to qualified with the either of examinations.
 2. Semester two is to train candidates for JSAD (Java Standalone Application Developer) practical and Professional training program delivered by the authorized training centre and assessed and quality of educations accredited by the Chamber of Chartered Java Professionals International USA/Greece.
The Semester 01
OCJP(Oracle Certified Java Programmer) or CCJP (Chamber Certified Java Programmer) Java SE Core Theory Examination
Introduction
Complete Core theories of Java programming language to accomplish the development tasks in JavaEE and JavaME are completely dependent on complete knowledge in Java SE platform. The OCJP/CCJP examination is formulated to cover 100% core concepts and core theories of Java SE platfom. Chamber recommends all prospective Java professionals to certify with OCJP/CCJP examination for them to become true professionals in the field of Java Technology.
The Scope
CCJP or OCJP examination is completely a theoretical examination which checks the complete core conceptual knowledge in Java Programming Language. The scope of this examination does not cover related technologies to be known by the candidate to develop a software solution.
CCJP is a Charter Requirement
The Charter defines that any candidate who expects to become a Chartered Java Professional should certify his/her knowledge with this theoretical examination hence it covers the complete core theories of Java programming language and their applicability to develop a fast and efficient Java application.
The Course Content
The course content of the examination is developed by the team of professionally qualified industry experts and fully qualified team of academics of the board of the curriculum development of the Chamber of Chartered Java Professionals. The Course content of the examination is being subjected to be reviewed timely and hence added new contents relevant to the theoretical and core conceptual advancements by the open source community.
Exemptions
Exemptions are considered for candidates who expect to get the Charter status if they are qualified with trade certifications or vendor certifications which are approved by the Council of the Chamber of Chartered Java professionals.
Vendor or Trade Certifications Exempted by the Council of the Chamber of Chartered Java Professionals Council of the chamber of Chartered Java Professionals exempted only one certification up to date considering all aspects of the examination as a theoretical examination for a candidate to qualify as a Chartered Java Professional. Hence a candidate needs not repeat CCJP examination if he/she possesses certificate of thes exempted examination. Oracle Certified Java Programmer (OCJP) Examination conducted by Oracle Corporation USA is the only exempted trade certification by the Chamber up to now


Course Contents of OCJP/CCJP Examination
 1. Introduction to Java Standard Edition
  1. DeclareClasses & method
  2. Legal Identifiers and JavaBeans Naming
  3. Data Type
  4. Variable Type
   1. Use static variable
   2. Use instance variable
   3. Use local variables
  5. Use Static Methods & non Static methods
  6. Modifiers
   1. access modifiers
   2. non-access modifiers
  7. Method calling and argument Passing
  8. Arrays
 2. Operators & Flow Control
  1. assignment operators
  2. arithmetic operators
  3. relational operators
  4. instanceof operator
  5. logical operators
  6. conditional operator
  7. if Statement
  8. switch Statement
  9. Loops
   1. For
   2. Do
   3. while
   4. break, continue Statements
 3. Constructor
  1. Constructor Chain
  2. Overloaded Constructors
 4. Object Orientation
  1. Declare, Initialize, and Use Class Members
  2. IS-A Relationship
  3. HAS-A Relationship
  4. Inheritance
  5. Encapsulation
  6. Overloading , Overriding and Polymorphism
  7. Describe Coupling, Cohesion and Abstraction
  8. Declare Interfaces
  9. Develop Interfaces & Abstract Classes
 5. Garbage Collection
  1. Recognize when Objects Become Eligible for Garbage Collection
  2. Use finalized() method
 6. Enums
 7. Inner Classes
  1. Regular Inner Classes
  2. Method-Local Inner Classes
  3. Static Nested Classes
  4. Anonymous Inner Classes
 8. Wrapper Classes
  1. Wrapper Framework
  2. Wrapper Constructors
  3. Wrapper Methods
  4. Type Conversion
  5. Number base Conversion
  6. Autoboxing & unboxing
  7. Var-Args
  8. Advanced Overloading
  9. Advanced overloading
 9. Exception-Handling, and Assertions
  1. Unchecked Exceptions
  2. Checked Exceptions
  3. Handling Exceptions
  4. try, catch, and finally Blocks
  5. Creating our own Exception classes
  6. Multiple catch clauses
  7. Common Exceptions
  8. Use Assertions
 10. String
  1. String class & method
  2. String immutability
  3. String equalities
  4. String class
  5. String methods
  6. StringBuilder
  7. StringBuffer
 11. Input/Output,Formatting, and Parsing
  1. introduction to java.io package
  2. File Input and Output 3. Serialization 4. Date , Calander, Number and Formatting 5. Locale 6. Streams
 12. Thread
  1. Understand multi-tasking
  2. Understand multi-threading
   1. Extend Thread
   2. Implement Runnable
   3. Thread States and Transitions
   4. Synchronization
   5. Deadlock
   6. wait(),notify(),notifyAll()
 13. Generics and Collections
  1. Override equals() and hashCode()
  2. Collection Framework
   1. Set
   2. List
   3. Map
  3. Generic Versions of Collections??
  4. Type Parameters
  5. Generics methods
  6. Use java.util packege
   1. Sort
   2. Search
   3. Comparable and Comparator
 14. Development
  1. Packages and Imports
  2. Runtime Behavior for Classes and Command-Lines
  3. Classes in JAR Files
  4. Use Classpaths to Compile Code


The Semester 02
Java Standalone Application Developer - JSAD
Introduction
Java Standalone Application Developer (JSAD) is a practical training program formulated and introduced to fulfill the skill component of a prospective Java SE professional. The JSAD program comprises of two parts. Under part I candidates are trained to develop an Architectural design for Human Resource, Production, Marketing and Finance Departments of a real client.
Scope
The scope of the JSAD program is to develop the complete skill of the candidate to develop a J2SE business solution for a medium scale or small scale business.
Target Audience
Candidates who expect to enroll with the graduate level studies in the field of Java Technology. Also they should agree to master the Java Technology to develop a business application.
Course Content
 • Module 1- Professional Issues in Java Technology (PIJT)
 • Module 2- Development of a Physical Business Model (DPBM)
 • Module 3-Analysis of Hierarchical Arrangement f a Multinational Company leads to ERP Application Development (AHAMC)
 • Module4 - Business Process Management (BPM)
 • Module5 - Business process Modeling and Business process Modeling Notation (BPMN)
 • Module 6 - Business Process Management of the Department of Production (BPMDP)
 • Module 7 - Business Process Management of the Department of Human Resource (BPMDHR)
 • Module 8 -Business Process Management of the Department of Marketing (BPMDM)
 • Module 9 - Business Process Management of the Department of Finance (BPMDF)
 • Modulle10 - Activity Diagrams of Unified Modeling Language capabilities for Business Process Using Net Beans (AD-UML)
 • Module 11 - Use Case Diagrams of Unified Modeling Language for Production, HR, Marketing and Finance Departments - (UCD-UML)
 • Module 12 - Wire Frames Development and Story Board Developments for Production Human Resource Marketing and Finance Departments using Net Beans GUI Design Capabilities - (WFD & SBD)
 • Module 13 - Traditional File Management System for Data Handling (TFMS)
 • Module 14 - Atomic Analysis of Data Bases (AADB)
 • Module 15 - Entity Relationship Diagrams (ERD)
 • Module 16 - Session Management in Data Bases(SMDB)
 • Module 17 - Architectural Design Project Completion and Submission (ADPCS)
Part II
JavaSE content
 1. Module 1 -Introduction to computers, programming languages, software
 2. Module 2 -Introduction to the Java language, and Java development environment
 3. Module 3 -Data types, variables and arrays
 4. Module 4 -Operators
 5. Module 5 -Flow controls
 6. Module 6 -Object oriented programming with Java
 7. Module 7 -Introduction to the API
 8. Module 8 -Event Handling in Java
 9. Module 9 -Java Database Connectivity
 10. Module 10 -Usage of the Java Swing package
 11. Module 11 -Usage of advance Swing components
 12. Module 12 -MVC Architecture
Additional content
 1. Presentation skills development
 2. Researching standards
 3. Introduction to other technologies - barcode scanning and fingerprint recognition
Related Technology Contents covered
 1. Structured Query Language
 2. Jasper reporting
 3. Java Finalizing Toolkit
Course work to be covered
 1. Final project presentation and viva
 2. Typing test
 3. Vocabulary Test
 4. Technical presentation
 5. Technical research document
 6. 2 individual projects developed for 2 small industries
 7. Written examination
 8. Practical examination

9 comments:

 1. Sir,can i know your course fees.........

  ReplyDelete
 2. Can I know the minimum qualification for this course?

  ReplyDelete
 3. no minimum Qualifications.

  Just call 0374943104 ijts kurunegala.

  ReplyDelete
 4. how can i follow the course? weekdays or weekends
  how is the course duration? 6 months or 1 year
  when dose this course starts?
  after i finish this course what kind of profession can be gained?
  and how much of salary can i get(minimum)

  ReplyDelete
 5. how i follow this cource
  ??????????????

  ReplyDelete
 6. u can do it on weekdays or weekends

  ReplyDelete